Per què ELB? / ¿Por qué ELB?Perquè volem una educació que tengui per finalitat s'educació i aprenentatge de s'alumne, 
i no que xerri una determinada llengo o tengui una determinada ideologia.

Porque queremos una educación que tenga como fin la educación y aprendizaje del alumno,
y no que hable una determinada lengua o tenga una determinada ideología.